Psykolog/psykologspesialist 80% fast stilling

Psykolog/psykologspesialist 80% fast stilling

Stillinga er knytta til døgnavdelinga i Valldal (Fjord kommune).

Vi søkjer engasjert, fleksibel, fagleg og personleg egna psykolog innan fagfeltet tverrfagleg
spesialisert rehabilitering (TSR) og arbeidsretta rehabilitering (ARR).
Stillinga er knytt til døgnavdelinga i Valldal (Fjord kommune).
Muritunet har driftsavtale med Helse Midt- Norge RHF innan TSR og ARR.
Døgnavdelinga gir eit rehabiliteringstilbod til pasientar med hjarte- og lungesjukdommar, kreft,
sjukeleg overvekt (ungdom og vaksne), muskel- og skjelettsjukdommar, kroniske muskel- og
blautdelsmertar, komplekst sjukdomsbilde og ARR.

Søknadsfristen er snarest. Sjå stillingsannonsa her.


Publisert: 01.03.2022 kl. 10.00